วันและเวลาเครื่องออกจากไทย
วันที่คืนสินค้า

4WiFi เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการอินเตอร์เนตสำหรับต่างประเทศ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในหลายประเทศทั่วโลก กับการบริการด้วยใจมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ภายใต้ชื่อ “4G POCKET WIFI“ ด้วยเครือข่ายคุณภาพ สัญญานอินเตอร์เนตที่ครอบคลุม และคุ้มค่าจึงทำให้ 4WiFi เป็นที่ยอมรับของตลาด และ ครองใจด้านการบริการมาจนถึงปัจจุบัน

4WiFi ทางเลือกสำหรับคนฉลาดคิด...

ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจอินเตอร์เนตสำหรับต่างประเทศกว่า 5 ปี ทำให้เราเรียนรู้และตอบสนองซึ่งสินค้า และ บริการ ให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ด้วยราคาเช่าสุดพิเศษ และ การบริการก่อน ระหว่าง หลังการขาย ทำให้ 4WiFi เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและ เป็นที่ยอมรับของคนฉลาดเลือก

4WiFi เป็นมากกว่าสินค้า ให้มากกว่าบริการ...

4WiFi เดินทางไปที่ไหน ก็อุ่นใจ เหมือนมีเพื่อนรู้ใจร่วมเดินทาง...

4WiFi ข้อแนะนำการใช้บริการ ...

ข้อแนะนำสำหรับการใช้บริการ จะอ้างอิงจากข้อมูลจากผุ้ให้บริการท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

ประเทศบริการ จำนวนการใช้ข้อมูลที่ใช้ได้ต่อวัน เมื่อใช้ข้อมูลครบตามกำหนด
ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ *ไม่จำกัดปริมาณ *ความเร็วไม่ลดลง
ASIA : ฮ่องกง เวียดนาม ลาว พม่า อินโดนีเซีย ... *ไม่จำกัดปริมาณ **500 MB. ลดลงเหลือ 256 Kbps.
EUROPE : ออสเตรีย ฝรั่งเศส อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ... *ไม่จำกัดปริมาณ **500 MB. ลดลงเหลือ 256 Kbps.
AMERICA : แคนนาดา แมกซิโก อาร์เจนติน่า ชิลี บราซิล ... *ไม่จำกัดปริมาณ **500 MB. ลดลงเหลือ 256 Kbps.
OCEANIA : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กวม ... *ไม่จำกัดปริมาณ **500 MB. ลดลงเหลือ 256 Kbps.

**เมื่อผู้ใช้ได้ใช้ข้อมูลครบตามกำหนดต่อวันตามตารางข้างต้นแล้ว อินเตอร์เนตจะลดความเร็วลงเหลือ 256 Kbps. */**แต่ในกรณีทิ่อินเตอร์เน็ตโดนจำกัดการใช้งาน อาจเป็นเพราะ เหตุผลด้านการบริการของผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศนั้นๆ โดยเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ซึ่งละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของไฟล์นั้นๆ และเป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการเครือข่าย ทาง 4WiFi จะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีการโดนจำกัดการใช้งาน หรือยกเลิกการใช้งานโดยผู้ให้บริการและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

  • หากมีการใช้งานด้วยเจตนาร้าย หรือ เป็นการใช้งานนอกเหนือขอบเขตที่บริษัทแนะนำ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่เหลือในระหว่างการเดินทางหรือในกรณีที่เกิดความพิพาททางกฎหมาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • หากผู้ใช้งานพบปัญหาการใช้งานและไม่ได้ดำเนินการติดต่อมายังเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงานแก้ไข จะไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าเช่าคืนหรือการรับผิดชอบใดๆจากบริษัทได้
  • บริษัทมีการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งถึงผู้ใช้บริการทุกครั้ง ดังนั้นหากเกิดกรณีขัดข้องในการใช้อุปกรณ์ ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบหากไม่พบความผิดปกติใดๆ ทางบริษัทจะไม่ทำการคืนเงินค่าเช่าบริการ
  • หากเกิดความเสียหายกับสินค้าจะมีค่าปรับตามตารางค่าปรับความเสียหายที่แจ้งไว้ใน www.4wifi.co.th

ตารางแสดงค่าปรับสำหรับตัวเครื่อง 4WiFi

MODELค่าปรับกรณีเสียหายค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่องทำประกันไม่ทำประกัน

4WiFi : WIWORLD

หน้าจอ4,000 บาท8,000 บาท15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด2,000 บาท4,000 บาท
ฝาครอบแบต1,500 บาท3,000 บาท
Battery1,500 บาท3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ1,000 บาท2,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD1,000 บาท2,000 บาท
POWER BANK1,000 บาท2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์1,000 บาท2,000 บาท
สายชาร์จ500 บาท1,000 บาท
Adapter500 บาท1,000 บาท
MODELค่าปรับกรณีเสียหายค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่องทำประกันไม่ทำประกัน

JAPAN : 501HW

หน้าจอ4,000 บาท8,000 บาท15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด2,000 บาท4,000 บาท
ฝาครอบแบต1,500 บาท3,000 บาท
Battery1,500 บาท3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ1,000 บาท2,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD1,000 บาท2,000 บาท
POWER BANK1,000 บาท2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์1,000 บาท2,000 บาท
สายชาร์จ500 บาท1,000 บาท
Adapter500 บาท1,000 บาท
MODELค่าปรับกรณีเสียหายค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่องทำประกันไม่ทำประกัน

4WiFi : THAI WiFi

หน้าจอ4,000 บาท8,000 บาท15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด2,000 บาท4,000 บาท
ฝาครอบแบต1,500 บาท3,000 บาท
Battery1,500 บาท3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ1,000 บาท2,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD1,000 บาท2,000 บาท
POWER BANK1,000 บาท2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์1,000 บาท2,000 บาท
สายชาร์จ500 บาท1,000 บาท
Adapter500 บาท1,000 บาท

สถานที่รับ-คืน Pocket wifi

Copyright © 2018 · All Rights Reserved · 4wifi