การสมัครใช้บริการ
A สมัครได้ที่ www.4wifi.co.th หลังจากนั้นรอรับอีเมลล์แจ้งราคาและวิธีชำระค่าบริการภายใน 24 ชั่วโมง
A เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
2. E-Ticket (สำเนาไฟล์ทบิน) หรือโปรแกรมทัวร์
A สามารถรับ - คืนเครื่องได้ที่ สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิตลอด 24 ชม. ดูแผนที่ คลิกที่นี่
A ค่ามัดจำตัวเครื่องและอุปกรณ์ 3,000 บาท แต่เราให้ส่งเอกสารประกอบการเช่าจอง แทนการจ่ายค่ามัดจำ ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งเอกสารได้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯจะทำการโอนเงินค่ามัดจำคืนหลังจากทำการคืนเครื่องครบถ้วน ตามเวลาที่นัดหมาย ภายใน 7 วันทำการ
การชำระค่าบริการ
A ชำระค่าบริการโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาซอยอารีย์ และชำระผ่านบัตรเครดิต (ไม่ชาร์จ)
กรณีเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเช่าจอง
A กรุณาแจ้งทางบริษัทโดยทันที เพื่อเจ้าหน้าที่ Sale จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไฟล์ทบินและแจ้งค่าบริการใหม่กลับไป โดยแจ้งทางอีเมล sale@4wifi.co.th หรือโทรศัพท์ Call Center : 092-254-0077 เวลา 09.00-18.00น./ทุกวัน
A ลูกค้าสามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ โดยเดินทางภายใน 6 เดือนหลังวันทำการแจ้งเลื่อนเดินทาง โดยทางเราจะทำการเก็บยอดเงินที่ได้มีการชำระค่าบริการเข้ามาเต็มจำนวนไว้ใช้ในการเดินทางทางครั้งต่อ ไป สามารถแจ้งได้ที่ sale@4wifi.co.th หรือโทรศัพท์ Call Center : 092-254-0077 เวลา 09.00-18.00น./ทุกวัน
A เงื่อนไขการยกเลิก หากยกเลิกก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนรับเครื่อง คืนค่าบริการทั้งหมด หากยกเลิกเดินทางเกิน 24 ชม. คืนค่าบริการิการ 50% แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 24 ชม. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าบริการเพิ่มเติม
A ค่าบริการคำนวณจากจำนวนวัน โดยยึดจากไฟล์ทบินเป็นหลัก โดยขาไปจะยกเว้นค่าบริการช่วงเวลาหลัง 22.00 - 24.00 น.ของวันเดินทางไปถึง แต่ยังสามารถใช้บริการได้ และยกเว้นค่าบริการขากลับหลังเที่ยงคืนวันที่กลับไฟล์ทก่อนเวลา 07.00 น. ให้
A สามารถใช้งาน DATA ไม่จำกัด ตลอดการใช้งานที่ต่างประเทศ
กรณี Pocket wifi เสียหายหรือสูญหาย
A กรณีสมัครแพ็คเกจประกัน ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด กรณีไม่ได้สมัครแพ็คเกจประกันจะต้องเสียค่าซ่อมตามราคาที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ตามมูลค่าเครื่อง Pocket wifi และชุดอุปกรณ์ตามตารางค่าปรับ (ตารางค่าปรับด้านล่าง)
A ลูกค้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หากมีการแจ้งความทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ให้นำใบแจ้งความมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ แต่หากไม่มีการแจ้งความลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามมูลค่าเครื่อง Pocket wifi และชุดอุปกรณ์ ตามตารางค่าปรับ (ตารางค่าปรับด้านล่าง)

ตารางแสดงค่าปรับสำหรับตัวเครื่อง 4WiFi

MODEL ค่าปรับกรณีเสียหาย ค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่อง ทำประกัน ไม่ทำประกัน

4WiFi : WIWORLD

หน้าจอ 4,000 บาท 8,000 บาท 15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด 2,000 บาท 4,000 บาท
ฝาครอบแบต 1,500 บาท 3,000 บาท
Battery 1,500 บาท 3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ 1,000 บาท 2,000 บาท
กรณีเครื่องตกน้ำ 5,000 บาท 10,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD 1,000 บาท 2,000 บาท
POWER BANK 1,000 บาท 2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์ 1,000 บาท 2,000 บาท
สายชาร์จ 500 บาท 1,000 บาท
Adapter 500 บาท 1,000 บาท
MODEL ค่าปรับกรณีเสียหาย ค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่อง ทำประกัน ไม่ทำประกัน

JAPAN : 501HW

หน้าจอ 4,000 บาท 8,000 บาท 15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด 2,000 บาท 4,000 บาท
ฝาครอบแบต 1,500 บาท 3,000 บาท
Battery 1,500 บาท 3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ 1,000 บาท 2,000 บาท
กรณีเครื่องตกน้ำ 5,000 บาท 10,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD 1,000 บาท 2,000 บาท
POWER BANK 1,000 บาท 2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์ 1,000 บาท 2,000 บาท
สายชาร์จ 500 บาท 1,000 บาท
Adapter 500 บาท 1,000 บาท
MODEL ค่าปรับกรณีเสียหาย ค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย
รายละเอียด ความเสียหายบนตัวเครื่อง ทำประกัน ไม่ทำประกัน

4WiFi : THAI WiFi

หน้าจอ 4,000 บาท 8,000 บาท 15,000 บาท
ปุ่ม เปิด ปิด 2,000 บาท 4,000 บาท
ฝาครอบแบต 1,500 บาท 3,000 บาท
Battery 1,500 บาท 3,000 บาท
ช่องเสียบชาร์จ 1,000 บาท 2,000 บาท
กรณีเครื่องตกน้ำ 5,000 บาท 10,000 บาท
ความเสียหายอุปกรณ์เสริม
SIM CARD 1,000 บาท 2,000 บาท
POWER BANK 1,000 บาท 2,000 บาท
กล่องอุปกรณ์ 1,000 บาท 2,000 บาท
สายชาร์จ 500 บาท 1,000 บาท
Adapter 500 บาท 1,000 บาท
Copyright © 2020 · All Rights Reserved · 4wifi